Forum Stats Test Link Test Link Test Link Test Link
Forumlar » Genel » Şiirbaz Sultanlar » (29)SULTAN I.SÜLEYMAN (Kanuni-Muhibbî)(2)

Yazar Mesaj   #1037  2016-01-02 03:27 GMT  

Online status adminAdministratorsMesaj: 1953
Şehir: Ankara
Ülke:
Meslek: Site Yöneticisi
Yaş:

-----------------------------Devamla....

 

 

''Molla Kaabız Meselesi'' denen ilginç bir olay yaşandı. İran'dan gelen Molla Kaabız, Hz. İsa'nın bütün peygamberlerden üstün olduğu savını ortaya atarak bunu, bunu Kur'an ayetleriyle kanıtlamaya kalkışında Sünnî ulemanın tepkisini çekti. Fakat hemen cezalandırılmayarak Divan-ı Hümayun'da kazaskerlerin huzurunda yargılandı.

İlk günkü duruşmada Fenarîzade Muhiyyiddin Çelebi ile Kadri Çelebi'ye kendi nazariyesini uzun uzun açıklayan Kaabız'ı, salonun Adalet Kasrın denen kafesli bölümden Süleyman da dikkatle dinledi. Kazaskerler, Kaabız'ın savlarını çürütecek görüşler ortaya koyamadan idamına hükmettiler. Duruşmayı izleyen Vezir-i azam İbrahim Paşa kazaskerlere, Kaabız'ın yanılgısını açıklamalarını, ancak ondan sonra idamına hükmetmelerinin doğru olacağını uyardı. Süleyman ise yargılama biçimini beğenmeyerek, ''Bir mülhid divanımıza gelür Hazret-i Peygamberimiz'in i'tilâ-i şanına nakz veren hezeyana cüret kılur ve zu'm-ı fâsidince delâil ve nusûs dahi nakleder ve mülzem olmadan çıkar gider buna bâis nedür?'' dedi.

Ertesi gün dava yargıçlığını Şeyh-ül İslam Kemalpaşazade ile İstanbul Kadısı Sa'dî Çelebi üstlendiler. Molla Kaabız'ın savları çürütüldü. Kendisine, batıl inancından dönmesi, aksi halde katline hükmedileceği uyarıldı. Kaabız, inancından dönmemekte diretince boynu vuruldu.

Süleyman 16 Aralık 1529'da İstanbul'a döndü.

27 Haziran 1530'da başlayan çok görkemli ve renkli bir düğünle padişahın üç şehzadesi Mustafa, Mehmed ve Selim sünnet edildi. Atmeydanı bu düğün için hazırlanmış, mehterhane yakınına padişaha mahsus bir otağ ve taht, vezirler, konuklar için de otağlar ve sayebanlar kurulmuştu. Meydana dikilen zafer andaçları arasında, Budin'den getirilen heykeller de vardı. İlk gün padişah kutlamaları ve hediyeleri kabul etti. Vezirler, ulema, elçiler Süleyman'ın katına çıkıp Mısır, Hint, Şam kumaşları, altın ve gümüş evani, mücevherli silahlar, billurlar, değerli kürkler, güzel köleler sundular. Ülkenin her tarafından gelen hünerbazlar, oyuncular, halkın da hayranlıkla izlediği ilginç gösteriler sundular. Silahşorların oyunları, Matrakçı Nasuh'un hazırladığı iki yapay kale

Venedikli ressam Tziano Vecellio'nun, Almanya İmparatoru ve İspanya Kralı V. Şarl'ı zırh kuşanmış ve at üzerinde çizdiği ünlü tablosu
arasında canlandırdığı savaş sahnesi heyecan uyandırdı. 6 Temmuz'da ulemaya, şeyhlere verilen ziyafet, 11 Temmuzdaki son büyük ziyafet, şehzadelerin sünnet edilmeleri, Okmeydanı'nda ok, Kağıthane'de at yarışlarıyla bu eşsiz düğün sona erdi. 17 Ekim 1530'da İstanbul'a gelen Avusturya elçileri Nicolas Jurischitz ile Joseph von Lamberg, Elçi Hanı'nda konuk edildi. İbrahim Paşa ile barış koşullarını görüştükten sonra 17 Kasım günü Arzodası'nda padişahın katına çıktılar.

Anlaşma ortamı sağlanamayınca Avusturya'ya karşı sefere çıkılması kararlaştırıldı.

Sultan Süleyman ve İbrahim Paşa, 25 Nisan 1532'de orduyla İstanbul'dan ayrılırlarken bayraklar, tuğlar açıldı, dualar edildi. Padişah, Ramazan bayramını Edirne'de geçirdikten sonra 13 Haziran'da Niş'e ulaşıldı. Seferin bir amacı da Almanya İmparatoru ve İspanya Kralı V. Şarl'a ve Avusturya Arşidükü Ferdinand'a gözdağı vermek olduğundan Osmanlı ordusu bütün kadroları ve Sultan Süleyman bir şenlikte yapılan gösterileri izliyor.

Bosna Beyi Gazi Hüsrev Bey, Bâli Beyoğlu Mehmed Bey, Kırım Hanı Sahib Giray, eyalet beylerbeyleri, Belgrad-Budin arasında kimi kaleleri fethederlerken akıncı kolları da Almanya içlerine değin ilerlediler. Diplomatik ilişkilerle barış sağlanamadığından, ordu 11 Eylül'de Slovenya'ya girdi.

Slovenler ve Hırvatlar Sultan Süleyman'a bağlılık bildirdiler. Eylül'de dönüş başladı. Almanya seferi olarak bilinen ve 21 Kasım 1532'de padişahın İstanbul'a dönmesiyle sonuçlanan bu başarılı sefer nedeniyle 22 Kasım günü İstanbul'da zafer şenliği yapıldı, beş gün beş gece boyunca kent halkı eğlendi, çarşılar ve bedestenler geceleri de açıldı. Ziyafet ve eğlenceler birbirini izledi. İçmek ve eğlenmek konusunda hiçbir yasak uygulanmadı.

Süleyman, İstanbul Paşa ile birlikte tebdil gezerek halkın arasına karıştı. Bedesten'de, kentin muhtelif semtlerinde yapılan donanmaları izledi. Bu şenlikten sonra büyük Şehzade Mustafa, 20 yük akçe ödenekle sancağa çıkarılıp Saruhan'a gönderildi.

*

Orta boylu, sağlam yapılı ve yakışıklı idi. Çatık kaşları, elâ gözleri, ince hatları, koç burnu, arslan tavrı vardı. Nazik ince bir sesle konuşurdu. Kendisinde sahabelerin tavrı vardı. Yiğit, güçlü ve kuvvetli, geniş göğüslü idi. Kolları uzun, kasları güçlü idi. Oturaklı bir sarık takardı.

1520 Yavuz Sultan Selim'in vefatı.
Kanunî Sultan Süleyman'ın tahta çıkışı.1521 Sultan Selim Camii'nin temelinin atılması.

Kanuni'nin Belgrad seferine başlaması.27.05.1521 Kanunî'nin İstanbul'dan Edirne'ye gelişi.

07.07.1521 Böğürdelen Kalesi'nin fethi.29.08.1521 Belgrad Kalesi'nin fethi.
18.09.1521 Kanunî'nin İstanbul'a hareketi.19.10.1521 Kanunî'nin İstanbul'a gelişi.

1522 Venedik Cumhuriyeti ile yeni bir barış andlaşması imzalanması.
Osmanlı Donanması'nın Rodos seferine başlaması.

16.06.1522 Kanunî'nin Rodos seferi için İstanbul'dan ordusu ile hareketi.
24.06.1522 Donanmanın Marmaris'ten Rodos'a gitmek üzere hareketi.
01.07.1522 Kanunî'nin Kütahya'ya gelişi.
04.07.1522 Kanunî'nin Sandıklı Ovası'na gelişi.
15.07.1522“Kharki-Herke“ Adası'nın fethi.
28.07.1522 Kanunî'nin Marmaris'ten Rodos'a geçişi ve savaşın başlaması.
20.12.1522 Rodos Kalesi'nin teslim olması.
29.12.1522 Kanunî'nin Rodos'a girmesi.
02.01.1523 Rodos Şövalyeleri'nin Türk Ordusu'na teslim ettikleri bayraklarından sonra adadan ayrılmaları.

Kanunî'nin İstanbul'a hareketi.
29.01.1523 Kanunî'nin İstanbul'a gelişi.1524Kanunî'nin oğlu şehzade Selim'in doğumu. Mısır Valisi hain Ahmed'in hutbe okutarak isyanı.
Mısır ıslahatı için Vezir İbrahim Paşa'nın İstanbul'dan hareket etmesi. 25.03.1525 İstanbul'da Yeniçerilerin isyanı.
İstanbul'a gelen ilk Fransız elçisinin Kanuni tarafından kabulü ve Türk fetihleri karşısında Avrupalıların olayı değerlendirmelerinin görüşülmesi.
Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi'nin vefatı.

23.04.1526 Kanunî'nin Mohaç seferi için İstanbul'dan hareketi.
09.07.1526Kanunî'nin Sultan Süleyman'ın Belgrad'a gelişleri.
Petervaradin şehir ve Kalesi'nin kuşatılması ve alınması.
29.08.1526 Mohaç Zaferi.03.09.1526 Türk ordusunun Budin'e hareketi.
11.09.1526 Kanunî'nin Budin şehrine girişi.
21.09.1526 Kanunî'nin Peşte'ye geçişi.
Segedin ve Baç Kalesi'nin alınışı.
Beçne Zaferi.
16.10.1526Erdel Voyvodası, Jan Şapolya'nın Macar Krallığına getirilmesi.
13.01.1527 Macaristan fatihi Kanunî'nin İstanbul'a dönüşü.
30.04.1527 Vezir İbrahim Paşa'nın Anadolu isyanlarını bastırmak için İstanbul'dan hareketi.
Sivas yakınında Kalender Karaçayır'ın isyanı ve İbrahim Paşa tarafından isyanın bastırılması.
Bosna, Hırvatistan, Esklavonya ve Dalmaçya'nın fethi.

28.02.1528 Osmanlı himayesine giren Macar kralı Jan Şapolya ile anlaşma imzalanması.
10.05.1529Kanunî'nin Viyana seferi için İstanbul'dan hareketi.
20.05.1529Kanunî'nin Edirne'ye gelişi.
30.05.1529 Kanunî'nin Ordu ile hareketi.
17.07.1529Ordu'nun Belgrad'a gelişi.
15.08.1529 Macar asilzadelerinin ordugâha gelerek iltihak etmeleri.
18.08.1529 Macar Kralı Jan Şapolyo'nun huzura kabulü.
03.09.1529 Budin şehrinin Osmanlı ordusu tarafından kuşatılması. 07.09.1529 Budin Kalesi'nin Türk ordusuna teslimi.
10.09.1529 Boğdan Prensliği'nin tabiyet andlaşması imzalanması. 12.09.1529 Ordu karargâhının Budin'den Eski Budin'e nakledilmesi.
22.09.1529Türk Ordusu'nun Avusturya topraklarına girişi.
24.09.1529 Kanunî'nin Viyana'yı savunanlara teslim ol teklifi. 27.09.1529 Kanunî'nin Viyana'ya gelişi ve şehri kuşatması.

14.10.1529 Birinci Viyana kuşatmasının sona ermesi.
Büyük topların Tuna Donanması ile nehir yoluyla nakli.
16.10.1529 Türk Ordusu'nun Viyana'dan Budapeşte'ye hareketi.
27.10.1529 Kanunî'nin Budin'den Peşte'ye gelişi.
29.10.1529 Kanunî Sultan Süleyman'ın 5 gün Budin'de kaldıktan sonra İstanbul'a gitmek üzere ordusu ile hareketi.
17.10.1530 Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında bir antlaşma imzalanmak amacıyla Avusturya'dan İstanbul'a elçiler gelmesi.
Budin'in Alman kuşatmasından kurtarılması.
25.04.1532 Kanuni Sultan Süleyman'ın 5. Seferi.
Alman seferine hareketi.

03.05.1532 Kanuni'nin Edirne'ye gelişi.
12.06.1532 Kanuni Sultan Süleyman'ın Niş'e gelişi.
Avusturya Elçilerinin mütareke isteklerinin reddedilmesi.
08.07.1532 Ordu'nun Belgrad önlerinden ileri hareketi.
20.07.1532 Şıkloş ve arka arkaya 7 Kale ve Kanije Kalesi'nin fethedilmesi.
07.08.1532 Raab Suyu kenarında bulunan karşılıklı 4 kalenin alınması.
30.08.1532 Kanuni Sultan Süleyman'ın Kral Ferdinand'ı meydan muharebesine davet eden bir resmi yazı gönderilmesi.

21.09.1532 Cenevizli kaptan “Andrea Doria”nın Osmanlı sahillerine ilk tecavüzü Koron Kalesi'ne gelmesi.
12.11.1532 Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'a ulaşması.
18.11.1532 Kanuni Sultan Süleyman'ın Edirne'ye varması.
22.11.1532Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'a gelmesi.
10.01.1533 Barış Andlaşması'nı imzalamak üzere Avusturya'dan İstanbul'a bir elçi gelmesi.

22.06.1533 Türk hakimiyetini kabul eden Avusturyalı'lar ile barış andlaşmasının imzalanması.
27.11.1533 Barbaros Hayreddin Paşa'nın İstanbul'a gelişi ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından kabul edilişi.
02.04.1534 Mora sahilindeki Koron Kalesi'nin alınması.
06.04.1534 Barbaros Hayreddin (Cezayir Beylerbeyi) Paşa'nın Kaptan-ı Derya tayin edilmesi.
11.06.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın 6. Seferi.
Irakeyn seferi.

Kanunî'nin Irakeyn seferine başlamak üzere Üsküdar'a geçişi.
23.06.1534 Van ve çevresindeki kalelerin fethedilmesi.
Doğu Anadolu'da çeşitli kalelerin alınması.
20.07.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Konya'ya gelişi.
31.07.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Kayseri'ye gelişi.
01.08.1534 Barbaros Hayreddin Paşa'nın Tunus seferine hareketi.
08.08.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Sivas'a gitmesi.
20.08.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Erzincan'a ulaşması.
22.08.1534 Barbaros Hayreddin Paşa'nın Tunus'u alması.
05.09.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Erzurum'a gelişi.
28.09.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Tebriz'e hareket etmesi.
05.10.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Ucan Yaylası'ndan, Sultaniye'ye ve Bağdad'a hareketi.

14.10.1534 Erzurum ve Kars'daki Türkmen Beylikleri'ne son verilmesi.
Erzurum Eyaleti Beyliği'ne Dulgadır Oğulları'ndan Mehmed Harun'un, Çemişkezek Sancak Beyliği'ne de kardeşi Ali Bey'in tayini.
20.10.1534 Hemedan önlerinde Ordu'nun kamp kurması.
15.11.1534 Ordu'nun Kasrı Şirin'de konaklaması.
Bağdat valisinden temsilciler gelerek itaat arzetmeleri. 23.11.1534Veziriazam İbrahim Paşa'nın Bağdad'ı işgal için ileri hareketi. 28.11.1534Bağdat'ın Türk kuvvetleri tarafından ilk fethi.
29.11.1534 Bağdat'ın anahtarının Kanuni Sultan Süleyman'a teslimi.
30.11.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat'a girişi.
07.12.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın kış mevsimini geçirmek için ordugâhtan şehre taşınması.

09.12.1534 Tebriz'in sukutu.
Van Kalesi'nin Safaviler tarafından kuşatılması.
01.04.1535 Kışı Bağdat'ta geçiren Kanuni'nin, İkinci Azerbaycan seferi için ayrılması.
29.05.1535Barbaros Hayreddin Paşa'nın Akdeniz'i bir Türk gölü yapmak için donanma ile hareketleri.
Alman İmparatoru ve İspanya Kralı Charles Quint'in, Barbaros Hayreddin Paşa ile mücadele etmek için Barselona'dan Tunus'a hareketi.
21.06.1535 Şah Tahmasb'ın barış istemek üzere elçi göndermesi.
30.06.1535 Tebriz'in üçüncü defa işgal edilmesi.
03.07.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın ikinci defa Tebriz'e girişi.
15.07.1535Charles Quint ordusuna bir ay dayanan Halk-ul-Vad Kalesi'nin düşmesi.20.07.1535Kanuni'nin Tebriz'den İran ordusu üzerine hareket etmesi.

03.08.1535 İran Şahından barış andlaşması imzalamak için elçiler gelmesi.
07.08.1535 Ordu'nun Tebriz'e doğru geri hareketi.
20.08.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın Tebriz'e gelişi.27.08.1535 Kanuni'nin Tebriz'den İstanbul'a gitmek üzere hareket etmesi.
20.10.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyarbakır'a gelişi.
16.11.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın Urfa'ya gelişi.
24.11.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın Haleb' e gelişi.05.12.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın Antakya'ya gelişi.

07.12.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın İskenderun'a gelişi.
14.12.1535Kanuni Sultan Süleyman'ın Adana'ya gelişi.
29.12.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın Eskişehir'e gelmesi.
04.01.1536 Kanuni Sultan Süleyman'ın İzmit'e gelmesi.
08.01.1536Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'a gelmesi.
18.02.1536 Osmanlı Devleti ile Fransa arasında Kapitülasyon meselesi ve Fransa'ya ilk kapitülasyonun verilmesi.

14.03.1536 Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı, İkinci Vezir Ayas Mehmed Paşa'nın tayini.
04.07.1536Erzurum valisinin Gürcistan savaşı.
18.11.1536Barbaros Hayreddin Paşa'nın İtalya seferi.
12.03.1537Bosna Beyi Hüsrev Bey'in tazyiki ile Kilis Kalesi'nin alınışı.
11.05.1537Osmanlı Donanması'nın İtalya seferi için hareketi.
17.05.1537 Kanuni Sultan Süleyman'ın 7. seferi.
“Sefer-i Pulya” ve “Gazay-ı Korfos” adı verilen İtalya ve Adriyatik seferi için Kanuni'nin İstanbul'dan sefere başlamak üzere hareket etmesi.
13.07.1537 Kanuni Sultan Süleyman'ın Avlonya'ya gelişi.
22.07.1537 Andreo Doria komutasındaki imparatorluk donanmasının küçük bir Türk filosunu yenmesi.

23.07.1537 İtalya'ya asker geçirilmesi.
13.08.1537Ordu'nun İtalya'dan Avlonya'ya nakledilmesi.
22.08.1537 Barbaros Hayreddin Paşa'nın Avlonya'ya gelmesi.
25.08.1537 Donanmanın Avlonya'dan Korfu Adası'na hareket etmesi.
26.08.1537 Kanuni Sultan Süleyman'ın Korfu Adası karşısındaki sahilde mevzi almak üzere Avlonya'dan hareketi.
29.08.1537 Korfu Adası'na ikinci çıkarma harekâtı.
06.09.1537 Korfu kuşatmasının kaldırılması.
15.09.1537 Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'a hareketi.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın Kiklad ve Sporad denilen Adalar Grubunu fethetmesi.

22.10.1537 Kanuni'nin Pulya seferinden İstanbul'a dönüşü.
02.12.1537 Kral Ferdinand komutasındaki Avusturya ordusuna karşı kazanılan Vertizo zaferi.
07.06.1538 Barbaros Hayreddin Paşa'nın ikinci adalar seferine başlaması.
08.07.1538 Kanuni Sultan Süleyman'ın 8. Seferi.
Kanuni'nin “Gazay-ı Kara Boğdan” denilen Boğdan seferine hareketi.
13.07.1538Barbaros Hayreddin Paşa'nın Girid'e yaptığı akın.
Kerpere Kaşot Adaları'nın alınması.
22.07.1538 Basra'nın Osmanlı İmparatorluğu'na bağlandığını arzetmek üzere Emir Mani'nin Edirne'ye gelmesi.

24.07.1538 Basra'nın anahtarının Kanuni'ye taktim edilmesi.
Kanuni'nin Tuna üzerinde Isakçı konağına geçmesi ve köprü kurulması. 27.07.1538 Hindistan seferine çıkan Hadım Süleyman Paşa'nın Aden'e gitmesi ve Aden Emirliği'ni zaptı.
16.08.1538 Kanuni'nin Boğdan seferinden Babadağ'a gelmesi.
27.08.1538 Hadım Süleyman Paşa kumandasındaki Osmanlı Donanması'nın Hindistan'da Gucerat sahillerine gelişi.
31.08.1538 Kanuni Sultan Süleyman'ın, Mimar Sinan'ın Prut Nehri üzerine kurduğu köprüden orduyu geçirmesi.
09.09.1538 Kırım Hanı Sahip Giray'ın orduya katılması.15.09.1538 Boğdan başkentinin işgal edilmesi.

21.09.1538 Bucak Sancağı'nın ilhakı ve Boğdan Beyliği'nin yeni durumu.
Kanuni Sultan Süleyman'ın Boğdan meselesini hallederek İstanbul'a dönüşü.
25.09.1538 Barbaros Hayreddin Paşa ile Kaptan Andrea Doria'ın Preveze önlerinde karşılaşmaları.
27.09.1538 Preveze önlerinde Barbaros Hayreddin Paşa'nın ilk taaruzu ve düşman donanmasının geri çekilmesi.
28.09.1538 Barbaros Hayreddin Paşa'nın Preveze zaferi.
15.10.1538 Preveze deniz zaferinin Yanbolu Konağı'nda bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a iletilmesi.

27.10.1538 Boğdan seferinden, Kanuni'nin İstanbul'a dönüşü.
Dalmaçya'nın güneyinde “Castelnuovo” Kalesi'nin düşmesi.
13.03.1539 Hindistan seferinden dönen Süleyman Paşa'nın Yemen'de bir Türk vilayeti kurduktan sonra Cidde Limanı'na gitmesi.
13.07.1540 Ayas Paşa'nın vefatı, ikinci vezir Lütfi Paşa'nın göreve tayini.
10.08.1540 Dalmaçya'nın güneyinde “Castelnuovo” Kalesi'nin alınması. 20.10.1540 Osmanlı-Venedik barış antlaşmasının imzalanması.
22.04.1541 Veziriazam Lütfi Paşa'nın sadaretten azli.
Hadım Süleyman Paşa'nın tayini.
20.06.1541 Kanuni Sultan Süleyman'ın 9. seferi.
Kanuni'nin Budin Seferi için İstanbul'dan hareketi.
21.08.1541 Osmanlı ordusunun dört cepheden kuşatarak gerçekleştirdiği Budin zaferi.
26.08.1541 Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin'e gelmesi.
29.08.1541 Bir yaşındaki küçük Macar Kralı II. Yanoş'un Türk ordugâhına getirilmesi.
Budin'in işgali ve Macaristan'ın Osmanlı ülkesine katılması.
30.08.1541 Orta Macaristan'da ilk idarenin kurulması.02.09.1541Kanunî'nin Budin'e girişi ve ilk Cuma namazını kılması.
04.09.1541 Küçük “Zigmond-Janos”a verilen Transilvanya-Erdel Beyliği fermanının kraliçe Isabelle'e gönderilmesi.
05.09.1541Kraliçe Isabelle'nin krallık sarayını tahliyesi.
07.09.1541Kral Ferdinand'ın elçiler göndererek Osmanlı hakimiyeti altında Macar Krallığına talip olması ve bu isteğin reddedilmesi.

20.10.1541 Barbaros Hayreddin Paşa'ya karşı ikinci Afrika seferine çıkan Almanya İmparatoru ve İspanya Kralı Charles Quint'in Cezayir sahillerine çıkarma hareketi.
23.10.1541 Cezayir'i savunan Hasan Ağa'nın Charles Quint'in ordusuna karşı zafer kazanması.
31.10.1541 Charles Quint'in Afrika sahilindeki ordu döküntüsünü donanmasına yükleyerek gitmesi
.09.10.1542 Kral Ferdinand adına haraç mukabilinde Macar tacını istemeye gelen Avusturya elçisinin reddedilmesi.
17.10.1542 Kanuni'nin Macaristan üzerine yürüyen müttefik Avrupa ordularına karşı İstanbul'dan Edirne'ye hareketi.
24.10.1542 Peşte'yi kuşatan müttefik Avrupa ordularının, oniki de bir oranındaki Türk koruyucularına mağlup olduktan sonra perişan kaçarken imha edilmesi.

23.04.1543 Kanuni Sultan Süleyman'ın 10. seferi.
Kanuni'nin “Usturgon” Estergon (Avusturya) seferi için Edirne'den hareketi.
28.05.1543 Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Fransa'nın Almanya ile olan anlaşmazlığı sebebiyle Fransız Donanması'na destek olmak amacıyla, İstanbul'dan Nice hareketi.
04.06.1543 Edirne'den, Avusturya seferi için yola çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'a gelmesi.
20.06.1543Barbaros Hayreddin Paşa'nın Mesina ve Reggio Kaleleri'ni teslim aldıktan sonra İtalya sahillerindeki faaliyetleri.
22.06.1543 Avusturya ile savaşda Türk ordusunun Valpo Kalesi'ni alması. 04.07.1543 Budin'in güneyinde bulunan Pees Kalesi'nin alınışı.05.07.1543Şikloş Kalesi'nin Türklere teslim oluşu.
20.07.1543 Barbaros Hayreddin Paşa kumandasındaki Fransa'ya giden donanmanın Marsilya'ya varması ve Kaptan Paşa'nın Marsilya'da karaya çıkması.

29.07.1543 Estergon Kalesi'nin kuşatılması.
05.08.1543 Barbaros Hayreddin Paşa kumandasındaki Türk donanmasının Marsilya'dan Toulon'a hareketi.
10.08.1543 Estergon Kalesi'nin Türk ordusu tarafından alınması.
20.08.1543 Türk donanmasının Nice'i fethi.
04.09.1543 Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki kuvvetlerin “İstol-Belgrad”ı fethi.09.10.1543 Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'a gelişi.
05.11.1543 Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevdiği, çok iyi yetişmiş şehzadesi Muğla Valisi şehzadesi Mehmed'in vefatı.
16.11.1543 Kanuni'nin İstanbul'a dönüşü.
Şehzade Mehmed'in cenaze merasimi.
05.04.1544 Şehzade Camii, Türbe ve Külliyesi'nin inşaatına başlanması.
23.04.1544 Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmed Paşa'nın Macaristan'daki Avusturya Kaleleri'ni almak için kuşatma hareketi.
28.04.1544 Hadım Süleyman Paşa'nın azli, Damad Rüstem Paşa'nın tayini.
10.10.1544Almanya ve Avusturya Devletleri ile birbuçuk senelik bir mütareke imzalanması.

04.07.1546 Şehzade Selim'in oğlu Şehzade Murad'ın doğumu.
19.07.1546 Türk denizcilik tarihinin en büyük kumandanlarından Barbaros Hayreddin Paşa'nın 80 yaşında vefat etmesi.
13.06.1547Almanya ve Avusturya ile imzalanmış olan barış antlaşması gereğince her iki devletin de vergiye bağlanması.
19.06.1547Türk-Alman barış andlaşmasının imzalanması.
01.08.1547 Türk-Alman barış andlaşmasının Kral Charles Quint tarafından onaylanması.

08.10.1547Kanunî Sultan Süleyman'ın Almanya ve Avusturya ile imzalanmış olan barış andlaşmasını imzalaması.
İran Şahı I. Tahmasb'ın kardeşi Elkas-Mirza'nın Osmanlı Devleti'ne iltica etmesi.
29.03.1548Kanuni Sultan Süleyman'ın 11. seferi.
Kanunî'nin ikinci İran seferi için Üsküdar'dan ayrılması.
27.07.1548 Kanunî'nin Şenb-i Gazan'a gelişi ve Tebriz'in işgal edilmesi.
12.08.1548 İstanbul'da Şehzade semtinde yapılan Şehzade Camii ve Külliyesi'nin tamamlanması.

15.08.1548 Kanuni'nin Van'a gelişi ve Van Kalesi'nin teslim olması.
13.09.1548 Vezir Ahmed Paşa kumandasındaki ordunun Tortum önlerine gelişi ve Tortum Kalesi'nin fethi.
05.10.1548Kanuni'nin Diyarbakır'dan, İstanbul'a gelişi.
13.06.1550 Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin temel atma töreni.
10.07.1551 Avusturyalılara karşı Macaristan Serdarlığı'na tayin edilen Rumeli Beylerbeyi Sokullu Mehmed Paşa'nın ordunun başında olarak Belgrad'a gelişi.

16.07.1551 Kaptanı Derya Sokullu Mehmed Paşa'nın yönetiminde Turgut Reis'in ilk Malta akını.
12.08.1551İran Şahı Tahmasb'ın Doğu Anadolu'ya akını.
15.08.1551 Trablusgarb'ın Turgut Reis tarafından fethi.
07.09.1551 Belgrad'dan hareket eden Sokullu Mehmed Paşa ordusunun Petervaradin civarında Tuna'dan karşıya geçmesi.
21.09.1551 “Beckskerek” Kalesi'nin işgali ve gelişen Türk fetihleri.
01.10.1551 Tamışvar Kalesi'nin kuşatılması.
04.10.1551 Avusturyalıların Lippa'yı kuşatmaları.
07.10.1551Lippa Kalesi'nin düşmesi.
16.10.1551Lippa Kalesi'nin teslimi için Ulema Paşa'nın yirmi günlük bir mütareke imzalaması.

05.12.1551 Ulema Paşa'nın askeriyle beraber Lippa Kalesi'nden çıkışı ve Avusturyalıların ihaneti.
23.02.1552Büyük bir Türk zaferiyle neticelenen ”Segedin” baskını.
04.1552 Piri Reis'in Portekizlere karşı Maskat ve Hürmüz seferi.
01.04.1552Hadım Ali Paşa'nın “Bespirem” Kalesi'ni kuşatması.
11.04.1552“Bespiren” Kalesi'nin Avusturyalılardan alınması.
22.04.1552Sokullu Mehmed Paşa'nın azli, Vezir Ahmed Paşa'nın Macaristan serdarlığına tayini.
15.05.1552 Ahmed Paşa Ordusu'nun Belgrad'da Sokullu Kuvvetleri ile birleşmesi.
27.06.1552 Türk ordusunun Tamışvar'a gelmesi ve kaleyi kuşatması.
25.07.1552Türk Kuvvetleri'nin Tamışvar üzerine genel hücumu ve kalenin fethi.

11.08.1552Hadım Ali Paşa'nın, Avusturyalılara karşı “Fülek” zaferi.
04.09.1552Tisa Nehri üzerindeki “Szolnok” Kalesi'nin fethi.
09.09.1552 Budin'in 137 km. kuzeydoğusundaki Eğer Suyu üzerindeki “Eğer” Kalesi'nin kuşatılması.
19.10.1552“Eğer” kuşatmasının kaldırılması ve ordunun geri çekilmesi.
01.02.1553 İstanbul'da imzalanan himaye antlaşması gereği Fransa'nın vereceği tazminata karşılık, Fransız Donanması'nın Türklere verilmesi.
15.06.1553Turgud Reis'in Fransa'yı korumak için Akdeniz'e hareketi.
28.08.1553 Kanuni Sultan Süleyman'ın 12. seferi.
Kanuni'nin Nahçivan seferi için Üsküdar'a geçişi.
05.10.1553 Sultan Süleyman'ın Konya Ereğlisi'ndeki, Aktepe'de konaklaması.

06.11.1553 Şehzade Mustafa'nın idamı.
Vezir Rüstem Paşa'nın azli ve Kara Ahmed Paşa'nın tayini.
08.11.1553 Kanuni Sultan Süleyman'ın Haleb'e gelmesi.
27.11.1553 Şehzade Cihangir'in vefatı.
09.04.1554 Kanuni Sultan Süleyman'ın Haleb'den İran seferi için hareketi. 15.05.1554“Cülek” Ordugâhı'nda Büyük Harb Divanı'nın toplanması.
20.05.1554 Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyarbakır'dan hareketi.
02.07.1554 Hind Kaptanı Seydi Ali Reis'in Basra'dan hareketi.
05.07.1554Kanuni'nin Kars önlerinde, İran Şahına harp ilan etmesi.
30.07.1554 Kanuni Sultan Süleyman'ın Nahçıvan'dan dönüşü.
02.08.1554 Safevi Hamze Sultan, Kızılbaş Beyleri ile “Taht-ı Süleyman” Bölgesi'nde savaş.

06.08.1554 Bayezid konağında İran'ın sulh teklifi.
17.08.1554 Hasankale-Pasinler konağında Doğu Anadolu Beyleri ve askerlerin terhis edilmesi.
22.08.1554 “Kala-i Zalim”in fethi ve Kerkük sancağının işgali.
26.09.1554 Erzurum konağına gelen İran elçisinin mütareke teklifi ve isteğin kabul edilmesi.
28.09.1554 Kanuni'nin Nahçivan seferinden Amasya'ya gelişi.
10.05.1555 İran Şahının barış imzalamak için görevlendirdiği elçinin Amasya'ya gelmesi.

29.05.1555 Osmanlı-İran barışının imzalanması.
02.06.1555 Barış imzalamak için geldikleri, fakat ancak 6 aylık mütareke imzalayan Avusturya elçilerinin Amasya'dan hareketleri.
26.06.1555 Kaptanı Derya Piyale Paşa ve Trablusgarp valisi Turgut Paşa'nın Fransa'yı himaye için Akdeniz seferine hareketleri.
31.07.1555 Nahçıvan seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman'ın Üsküdar sarayına gelmesi ve Rumeli'de büyük bir isyan hareketi yapan Düzmece Mustafa'nın idamı.

29.09.1555 Veziriazam Kara Ahmed Paşa'nın idamı. Rüstem Paşa'nın ikinci defa vezir tayini.
İstanbul'da ilk defa kahve içilmeye ve kahvehaneler açılmaya başlanması.
Büyük şair Fuzuli'nin vefat etmesi.
21.05.1556 Budin Velisi Hadım Ali Paşa'nın kaleyi muhasara için Segedin'e gelmesi.21.06.1556 Genel hücumun neticesiz kalması.
21.07.1556 Szigeth kuşatmasının kaldırılması.
07.06.1557 İnşaatı tamamlanan Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin hizmete açılması.

22.05.1558İspanya işgalinde bulunan Bizerk'in alınması.
İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları'nın en büyüğü olan Mayarko Adası'na sefer yapılması.
29.05.1559 Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya ovasında karşılaşmaları.
31.05.1559 Şehzade Bayezid ordusunun geri çekilmesi.
05.06.1559 Kanuni Sultan Süleyman'ın 13. seferi.
Anadolu'daki durum sebebiyle Kanuni'nin ordusu başında Üsküdar'a geçişi.
07.07.1559 Şehzade Bayezid'in 12 bin kişilik bir kuvvetle ve dört oğluyla beraber Amasya'dan İran'a hareketi.
Kaptan-ı Derya Piyale Paşa'nın Avlonya seferi.
24.11.1559 Şehzade Bayezid ve ordusunun Kazvin'e gelmesi.

12.02.1560 Şehzade Bayezid'in Kazvin'de hapsedilmesi.
02.03.1560 Avrupa hristiyan donanmasının Cerbe Adası'nda demirlemesi.
07.03.1560Düşman donanmasının Cerbe Adası'na asker çıkarması.
12.03.1560 Cerbe Adası Kalesi'nin teslim olması.
04.04.1560 Türk Donanması'nın Akdeniz seferine başlamak üzere hareketi.01.05.1560 Türk Donanması'nın Modon'dan hareketi.
07.05.1560 Türk Donanması'nın Malta önlerine gelmesi.
14.05.1560 Türk denizcilik tarihinin en önemli zaferlerinden Cerbe zaferi.30.07.1560Cerbe Kalesi'nin teslim olması.
27.09.1560 Zafer kazanan donanmanın İstanbul'a dönmesi.
18.03.1561 Şehzade Murad'ın Manisa Valiliğine tayin edilmesi.
10.07.1561 Veziriazam Rüstem Paşa'nın vefatı. Semiz Ali Paşa'nın tayini.
25.09.1561 Şehzade Beyazid'in Kazvin'de dört oğlu ile birlikte idamı.
01.06.1562 Osmanlılar ile Avusturyalılar arasında barış imzalanması.
20.09.1563 İstanbul'da büyük sel felaketinin yaşanması.
22.12.1564Haraç getiren Avusturya elçisinin İstanbul'a gelmesi.
04.02.1565İmparatorluk elçileri tarafından Avusturya haracının taktimi ve barışın yeniden bozulmaya başlaması.

01.04.1565 Donanmanın Malta seferine başlaması.
20.05.1565 Malta Adası'na asker gönderilmesi.
25.05.1565 Uluç Ali Paşa'nın Malta Adası'na gelişi.
02.06.1565 Trablusgarb Beylerbeyi Turgud Reis'in Malta'ya gelmesi.
17.06.1565 Savaş sırasında Turgut Reis'in şehit düşmesi.
23.06.1565 Malta Adası'nda “Saint-Elme” Kalesi'nin fethi.
28.06.1565Veziriazam Semiz Ali Paşa'nın vefatı, Sokullu Mehmed Paşa'nın ikinci defa vezirliği.

01.07.1565 Malta Adası'nda ikinci muhasara hareketinin başlaması.
07.09.1565 Malta'ya yardım için hristiyan ordusuna silah, cephane ve erzak gelmesi.
08.09.1565 Malta kuşatmasının kaldırılması.
Başarısız bir seferden sonra ordu ve donanmanın Malta'dan İstanbul'a hareketi.
14.04.1566 Türk donanmasının Sakız Adası'nı fethi.
01.05.1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın 14. seferi. (Son sefer) Zigetvar seferi.
26.05.1566 Kanuni'nin torununun oğlu Şehzade Mehmed'in doğumu.
19.06.1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'a gelişi.
29.06.1566 “Zemlin” konağında Erdel Hanı Zigismond-Janos'un huzura kabulü.
18.07.1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın Drava Nehri üzerine kurulan büyük köprüyü kayıkla teftişi.
03.08.1566 Budin Beylerbeyi Arslan Paşa'nın idamı.
05.08.1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın ve ordunun Zigetvar'a gelişi ve Kale'nin kuşatılması.

13.05.1566 Eski Zigetvar Kalesi'nin işgali.
01.09.1566 “Gyula” Kalesi'nin Pertev Paşa ordusuna teslim olması.
Kanuni'nin hastalığı.
07.09.1566 Kanuni'nin Sultan Süleyman'ın vefatı.

 


Bu mesaj Mustafa Ceylan tarafından 2016-01-14 05:00 GMT, 1225 Gün önce düzenlendi.
__________________